Ženski centar Užice

Misija: 

Poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom.

Ko može da se obrati: 

Žene, bez obzira na starost, lična svojstva i druge karakteristike
Žrtve nasilja u porodici

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Pisanje podnesaka
Priprema za prisustvovanje suđenju
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom

Adresa: 
Mališe Atanackovića br.3,
31108 Užice
Telefon: 
0800 333 445
Email: 
womencenue [at] gmail.com
Radno vreme: 
Radnim danima od 08.00 do 20.00 časova
Lokacija: