Viktimološko društvo Srbije

Misija: 

Misija VDS je unapređenje zaštite žrtava krivičnih dela, kršenja ljudskih prava, rata i drugih oblika stradanja u društvu bez obzira na pol, versku i religijsku pripadnost, politička opredeljenja i druga obeležja žrtava. Delatnost Viktimološkog društva Srbije je organizovana u dve glavne grupe aktivnosti: VDS info i podrška žrtvama i VDS centar za istrazivanje i edukaciju u okviru koga postoji posebni program koji se bavi istinom i pomirenjem.

Ko može da se obrati: 

Sve žrtve bez obzira na pol, starost, lična svojstva i druge karakteristike.
Sve žrtve bez obzira šta im se dogodilo.

Šta nude: 

Emocionalna podrška i savetovanje (osnaživanje, razumevanje, poverenje)
Psihološka podrška (psihološko savetovanje) i psihoterapija
Informacije:
- o mogućim psihološkim reakcijama i dinamici oporavka žrtve nakon pretrpljenog krivičnog dela
- koje se odnose na prava žrtava i način njihove realizacije
- vezane za učešće u krivičnom ili drugom sudskom postupku
- u vezi sa praktičnim pitanjima koja proističu iz krivičnog dela
- u vezi sa rizikom i prevencijom sekundarne i ponovljene viktimizacije
- o drugim relevantnim specijalizovanim službama
Pravni saveti
Priprema za prisustvovanje suđenju
Odlazak sa žrtvom na sud i podrška na sudu
Pomoć u kontaktu sa drugim institucijama
Upućivanje na druge relevantne specijalizovane službe
Praktična pomoć (npr. popunjavanje obrazaca, pozivanje osiguravajućih društava)
Procena rizika za žrtvu

Na koji način: 

Telefonom
Neposrednim kontaktom i razgovorom
Putem pisama
Putem e-maila
Preko internet stranice organizacije
Putem socijalnih mreža

Adresa: 
Ismeta Mujezinovića 21/6
11000 Beograd
Telefon: 
kancelarija 1
011 6303 022
kancelarija 2
011 2288 040
mobilni telefon
065/5486421
Email: 
vdsrbija [at] gmail.com
vds [at] eunet.rs
Radno vreme: 
Radnim danima od 09.30 do 16.00 časova
Lokacija: